Potable Water Solvent Weld

Size Sch 40 Plain
Sch 80
Bell
Sch 80
PR 315
SDR 13.5
PR 200
SDR 21
PR 160
SDR 26
PR 125
SDR 32.5
PR 100
SDR 41
PR 63
SDR 64
1/2 AB-40 AP-80 AB-80 AB-315     AB-125    
3/4 BB-40 BP-80 BB-80   BB-200   BB-125    
1 CB-40 CP-80 CB-80   CB-200   CB-125    
1 ¼ DB-40 DP-80 DB-80   DB-200 DB-160 DB-125    
1 ½ EB-40 EP-80 EB-80   EB-200 EB-160 EB-125    
2 FB-40 FP-80 FB-80 FB-315 FB-200 FB-160 FB-125    
2 ½ GB-40 GP-80 GB-80 GB-315 GB-200 GB-160 GB-125    
3 HB-40 HP-80 HB-80 HB-315 HB-200 HB-160 HB-125 HB-100  
4 IB-40 IP-80 IB-80 IB-315 IB-200 IB-160 IB-125 IB-100  
5 VB-40           VB-125 VB-100  
6 JB-40 JP-80 JB-80   JB-200 JB-160 JB-125 JB-100 JB-63
8 KB-40 KP-80 KB-80   KB-200 KB-160 KB-125 KB-100 KB-63
10 LB-40 LP-80 LB-80   LB-200 LB-160 LB-125 LB-100 LB-63
12 MB-40 MP-80 MB-80   MB-200 MB-160 MB-125 MB-100 MB-63

Potable Water Gasketed

Size PR 200
SDR 21
PR 160
SDR 26
PR 125
SDR 32.5
PR 100
SDR 41
PR 63
SDR 64
2 FR-200 FR-160      
2 ½ GR-200 GR-160      
3 HR-200 HR-160 HR-125    
4 IR-200 IR-160 IR-125 IR-100  
6 JR-200 JR-160 JR-125 JR-100 JR-63
8 KR-200 KR-160 KR-125 KR-100 KR-63
10 LR-200 LR-160 LR-125 LR-100 LR-63
12 MR-200 MR-160 MR-125 MR-100 MR-63

Reclaimed Water

Size Sch 40 (SW) PR 315/
SDR 13.5 (SW)
PR 200/
SDR 21 (SW)
PR 200/
SDR 21 (G)
1/2 AC-40 AC-315    
3/4 BC-40   BC-200  
1 CC-40   CC-200  
1 ¼ DC-40   DC-200  
1 ½ EC-40   EC-200  
2 FC-40 FC-315 FC-200 FC-R200
2 ½ GC-40 GC-315 GC-200 GC-R200
3 HC-40 HC-315 HC-200 HC-R200
4 IC-40 IC-315 IC-200 IC-R200
6 JC-40   JC-200 JC-R200
8       KC-R200
10       LC-R200
12       MC-R200

IPS Yellow Sch40 Gas Sleeving Solvent Weld

Size Sch40
1 1/2 EY-40
2 FY-40
3 HY-40
4 IY-40
6 JY-40
8 KY-40
10 LY-40
12 MY-40

PIP Part Numbers

Size PR 125/
SDR 32.5
PR 100/
SDR 41
PR 80/
SDR 51
PR 63/
SDR 64
6 JR-PIP125 JR-PIP100 JR-PIP80  
8 KR-PIP125 KR-PIP100 KR-PIP80  
10 LR-PIP125 LR-PIP100 LR-PIP80  
12 MR-PIP125 MR-PIP100 MR-PIP80  
15 OR-PIP125 OR-PIP100 OR-PIP80 OR-PIP63
18(4) QR-PIP1254 QR-PIP1004 QR-PIP804 QR-PIP634
18(6) QR-PIP1256 QR-PIP1006 QR-PIP806 QR-PIP636

UVR Part Numbers

Size Sch 40
1/2 AS-40
3/4 BS-40
1 CS-40
1 ¼ DS-40
1 ½ ES-40
2 FS-40
2 ½ GS-40
3 HS-40
4 IS-40
6 JS-40

Sewer & Drain Part Numbers

Size SDR 35 (SW)
10′ Solid
SDR 35 (SW)
10′ Perf
SDR 35 (SW)
20′ Solid
SDR 35 (SW)
20′ Perf
SDR 35 (G)
20′ Solid
SDR 35 (G)
20′ Perf
D2729 (SW)
Solid
D2729 (SW)
Perf
Sch 40 (SW)
Perf
3 HB-3510 HB-3510P         HB-2729 HB-2729P  
4 IB-3510 IB-3510P IB-3520 IB-3520 IR-3520 IR-3520P IB-2729 IB-2729P IB-40P
6 JB-3510 JB-3510P JB-3520 JB-3520 JR-3520 JR-3520P JB-2729 JB-2729P JB-40P
8     KB-3520 KB-3520 KR-3520 KR-3520P   KB-40P
10         LR-3520      
12         MR-3520      
15         OR-3520      
18(4)         QR-35204      
18(6)         QR-35206      

Electrical Part Numbers

Size Sch 40
10′
Sch 40
20′
1/2 AU-4010 AU-4020
3/4 BU-4010 BU-4020
1 CU-4010 CU-4020
1 ¼ DU-4010 DU-4020
1 ½ EU-4010 EU-4020
2 FU-4010 FU-4020
2 ½ GU-4010 GU-4020
3 HU-4010 HU-4020
4 IU-4010 IU-4020
5 VU-4010 VU-4020
6 JU-4010 JU-4020